فرم ارزیابی استارتاپ، IMP، کارآفرینی (سرمایه گذاری)